PROVOZNÍ ŘÁD ZKUŠEBNY

         všeobecná ujednání a podmínky
  

        

         ŮČEL

         Smyslem zkušebny je nabídnout a poskytnout prostor pro zkoušky hudebním souborům.


        
PROVOZNÍ DOBA

         Po-Pá: 15:00 - 23:00

         So-Ne: 07:00 - 23:00


         PODMÍNKY PRONÁJMU ZKUŠEBNY, ADMINISTRATIVNÍ A CENOVÉ

         1) zkušebna se pronajímá vždy fyzické osobě, zástupci kapely se kterou
             
je sjednána a sepsána a dohoda. Každý soubor má k dispozici 1 den v týdnu
             bez omezení času, nebo dohodou.
         2) před započetím pronájmu je vyžadována úhrada vratné zálohy
    
         za klíč ve výši 300 Kč.  (bude vrácena po ukončení spolupráce a vrácení klíče)
         3) cena je stanovena dohodou a je hrazena vždy v den první zkoušky
   
          v měsíci, nejpozději vak do 10 dne v měsíci.
   
          Případná další zkouška pokud to dovoluje volná kapacita není zpoplatněna.
    
     
4) ukončení užívání zkušebny je nutné nahlásit nejpozději 14 dní předem
             a odevzdat klíč
.


        
PŘÍSTUP DO ZKUŠEBNY A KLÍČE

         1) každý nájemce převezme na základě dohody klíč od zkušebny a obdrží kód.
            ( nájemce nesmí pořizovat kopie)
         2) klíč od budovy ( budova è.6 ) si zástupce souboru vyzvedne na vrátnici areálu
    
         a po ukončení zkoušky ho vrátí tamtéž.
         3) nájemce je povinen zapisovat se do knihy zkoušek


        ZODPOVĚDNOST, NÁHRADA ŠKODY

         1) nájemce nese odpovědnost za škodu způsobenou v době užívání zkušebny,
             tato zodpovědnost se nevztahuje na škody způsobené vyšší mocí a předem
             
nahlášeným stavem zařízení (běžné opotřebení).
         2) nájemce je takovouto škodu povinen napravit či uhradit do 15 dnů
             od jejího vzniku, případně dle dohody s kontaktní osobou.
         3) provozovatel nenese zodpovědnost za odložené věci, jak po dobu užívání
             tak ani mimo ní.

          VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

          Provozovatel zajišťuje a na dobu užívání zkušebny a zapůjčuje vybavení
          bicí soupravu (bez činelů), aparaturu pro zpěv a klávesy, ap. na kytaru a basu
          (dle zkušebny)

          ZAJIŠTĚNÍ HYGIENY

          1) nájemce je povinen , vypnout veškerá el. zařízení, světlo na WC a v koupelně,
              řádn
ě místnost uzamknout a zanechat zkušebnu uklizenou.
          2) provozovatel zajistí běžný úklid.

          PRAVIDLA PRO UŽIVATELE ZKUŠEBNY

          1) začátky zkoušek je nezbytně nutné dodržovat,
              tedy není mo
žné zahájit zkoušku dříve nebo v jiný den než bylo dojednáno.
          2) p
řístup do zkušebny mají JEN ČLENOVÉ SOUBORU
              není dovoleno zvát kamarády a užívat zkušebny pro večírky.
          3) zákaz vstupu pod zjevným vlivem alkoholu a drog.
          4) je zakázáno bez předchozí domluvy hrát na aparaturu jiných souborů,
              
mimo výše vypsané.
          5) pro veškerý odpad (mimo skla) jsou ve zkušebnách kontejnery
              POU
ŽÍVEJTE JE, skleněné láhve od nápojů odneste.
          6) kou
ření ve zkušebnách, na chodbě a ostatních prostorách budovy
              je p
řísn
ě ZAKÁZÁNO
              poru
šení všeobecných podmínek je důvodem k okamžitému ukončení
    
          spolupráce a užívání zkušebny bez náhrady.

          HAVARIJNÍ SITUACE

           POŽÁR

           1) jestliže jsi přesvědčen, že je ve tvé moci požár uhasit, vezmi hasicí
               přístroj, který je na budově z venku a požár uhas.
           2) jestliže není ve tvé moci požár uhasit volej ihned linku 150.
               pokud to situace dovoluje, vyveď všechny osoby, případně vynes
               
majetek před budovu a připrav cestu hasičům.

           HAVÁRIE ELEKTROINSTALACE

             1) v případě jakékoli havárie elektroinstalace a elektrických zařízeních,
               
vypni přívod elektřiny na rozvodné skříňce nad vstupními dveřmi,
               nebo vypni hlavní rozvaděč u vstupních dveří do budovy.
           2) nahlas tuto skutečnost kontaktní osobě a zapiš do knihy zkoušek.

           ZRANĚ

           1) pro poskytnutí základní první pomoci použij lékárničku, která je k dispozici.
           2) jestliže zranění je jen lehké (odřenina, říznutí) ošetři si to a zapiš do knihy zkoušek.
           3) jestliže zranění vyžaduje lékařské ošetření, volej na číslo 155.

 

       
 
                                                                                                                      PLÁN BUDOVY >>>

 

ZPĚT